anti-Protein A Antibody (Chicken)

anti-Protein A Antibody (Chicken)

Contact us: [email protected]

PRDM16 Polyclonal Antibody

A-2016
 • EUR 754.26
 • EUR 117.70
 • EUR 284.90
 • EUR 470.80
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM17 Polyclonal Antibody

A-2017
 • EUR 754.26
 • EUR 117.70
 • EUR 284.90
 • EUR 470.80
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

EZH1 Polyclonal Antibody

A-2018
 • EUR 754.26
 • EUR 117.70
 • EUR 284.90
 • EUR 470.80
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

HSF1 Polyclonal Antibody

A-2401
 • EUR 905.64
 • EUR 235.40
 • EUR 423.50
 • EUR 574.20
 • 200 µl
 • 50 ul
 • 100 ul
 • 200 ul

PRMT3 Polyclonal Antibody

A-3003
 • EUR 740.34
 • Ask for price
 • Ask for price
 • EUR 462.00
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

SET1 Polyclonal Antibody

A-3011
 • EUR 754.26
 • EUR 117.70
 • EUR 284.90
 • EUR 470.80
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

SET07 Polyclonal Antibody

A-3013
 • EUR 754.26
 • Ask for price
 • Ask for price
 • EUR 470.80
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

LSD1 Polyclonal Antibody

A-3018
 • EUR 754.26
 • EUR 117.70
 • EUR 284.90
 • EUR 470.80
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

HDAC10 Polyclonal Antibody

A-4010
 • EUR 754.26
 • Ask for price
 • Ask for price
 • EUR 470.80
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PCAF Polyclonal Antibody

A-4012
 • EUR 740.34
 • EUR 117.70
 • EUR 306.90
 • EUR 462.00
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

DNMT3A Polyclonal Antibody

A-1003
 • EUR 740.34
 • EUR 235.40
 • EUR 462.00
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

DNMT3B Polyclonal Antibody

A-1004
 • EUR 740.34
 • EUR 235.40
 • EUR 462.00
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

DNMT3L Polyclonal Antibody

A-1005
 • EUR 740.34
 • EUR 235.40
 • EUR 462.00
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MBD3 Polyclonal Antibody

A-1008
 • EUR 740.34
 • EUR 235.40
 • EUR 462.00
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MGMT Polyclonal Antibody

A-1010
 • EUR 740.34
 • EUR 235.40
 • EUR 462.00
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MeCP2 Polyclonal Antibody

A-1012
 • EUR 740.34
 • EUR 235.40
 • EUR 462.00
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

TET1 Polyclonal Antibody

A-1020
 • EUR 628.98
 • EUR 221.10
 • EUR 386.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

DNMT1 Polyclonal Antibody

A-1700
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

TET2 Polyclonal Antibody

A-1701
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MBD2 Polyclonal Antibody

A-1713
 • EUR 736.86
 • EUR 281.60
 • EUR 459.80
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM2 Polyclonal Antibody

A-2002
 • Ask for price
 • EUR 117.70
 • EUR 284.90
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul

PRDM3 Polyclonal Antibody

A-2003
 • EUR 754.26
 • EUR 284.90
 • EUR 470.80
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM6 Polyclonal Antibody

A-2006
 • EUR 754.26
 • EUR 284.90
 • EUR 470.80
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM12 Polyclonal Antibody

A-2012
 • EUR 754.26
 • EUR 284.90
 • EUR 383.90
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM14 Polyclonal Antibody

A-2014
 • EUR 754.26
 • EUR 284.90
 • EUR 470.80
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

EZH2 Polyclonal Antibody

A-2019
 • EUR 754.26
 • EUR 284.90
 • EUR 470.80
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

EED Polyclonal Antibody

A-2020
 • EUR 740.34
 • EUR 235.40
 • EUR 462.00
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

Ini1 Polyclonal Antibody

A-2026
 • EUR 740.34
 • EUR 235.40
 • EUR 383.90
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

CBX5 Polyclonal Antibody

A-2701
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

EGLN1 Polyclonal Antibody

A-2702
 • EUR 580.26
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

RBBP4 Polyclonal Antibody

A-2703
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SIN3A Polyclonal Antibody

A-2704
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

CTBP1 Polyclonal Antibody

A-2705
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PADI4 Polyclonal Antibody

A-2706
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SMARCA5 Polyclonal Antibody

A-2707
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

IDH1 Polyclonal Antibody

A-2708
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

CHD4 Polyclonal Antibody

A-2709
 • EUR 535.02
 • EUR 322.30
 • EUR 423.50
 • 50 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

CHAF1A Polyclonal Antibody

A-2710
 • EUR 535.02
 • EUR 322.30
 • EUR 423.50
 • 50 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

BRD7 Polyclonal Antibody

A-2712
 • EUR 535.02
 • EUR 328.90
 • EUR 432.30
 • 50 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

UHRF1 Polyclonal Antibody

A-2714
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

UHRF2 Polyclonal Antibody

A-2715
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SMARCE1 Polyclonal Antibody

A-2716
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

ACTL6A Polyclonal Antibody

A-2717
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MPG Polyclonal Antibody

A-2718
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

HIF1AN Polyclonal Antibody

A-2719
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

RNF2 Polyclonal Antibody

A-2720
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PCGF6 Polyclonal Antibody

A-2721
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SMARCB1 Polyclonal Antibody

A-2722
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

ALKBH3 Polyclonal Antibody

A-2723
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

BBOX1 Polyclonal Antibody

A-2724
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

BTAF1 Polyclonal Antibody

A-2725
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

CXXC1 Polyclonal Antibody

A-2726
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

KDM4B Polyclonal Antibody

A-2727
 • EUR 580.26
 • EUR 223.30
 • EUR 353.10
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

anti-Protein A Antibody (Chicken)